WORKFAST

Beweegt

Wij bewegen mensen naar werk

WorkFast is een coachingsbureau. Wij begeleiden, coachen en trainen iedereen die kan en wil werken, naar een (nieuwe) baan.

Participeren naar vermogen 

Onze trajecten zijn intensief. We zien onze cliënten gemiddeld drie keer per week. In korte tijd worden onze cliënten krachtiger en krijgen zij tips om de arbeidsmarkt te benaderen. Het doel: participeren naar vermogen en zelf een baan vinden. Dát maakt onze begeleiding duurzaam, want die kennis neemt niemand hen meer af.

Wij zijn WorkFast

'Ons verhaal en onze werkcultuur maken het verschil'

Recruiter Pauline de Vreeze

'Iedereen bezit een kracht om zichzelf vooruit te bewegen'

Algemeen Directeur David Scholtens

'Ik bedenk graag oplossingen'

Consulent Statushouders Mohammed Al Temimi
Hoe bereiken we dit?

Sociaal Domein

Met onze re-integratietrajecten zetten we mensen terug in hun kracht. Zo vinden zij het vertrouwen om weer mee te doen. Dat zit 'm in kleine dingen, zoals het doorbreken van berusting. En het kan leiden tot grote dingen: het vinden van betaald werk.

 
Onze diensten

Wij ontwikkelen onze diensten per doelgroep en maken onze trajecten op maat. Met oog voor actuele wetten en vraagstukken.

Lees meer over onze diensten.

 
Zo werken wij

Onze missie draait om beweging. Wij richten ons op wat iemand kan en benutten dat volledig. En onze partners, zij kunnen erop vertrouwen dat hun cliënten de begeleiding ontvangen die zij nodig hebben. Samen blijven we in beweging en dat levert mooie cases op:

WorkFast helpt de gemeente Woudenberg met het begeleiden van statushouders.
Bekijk ook deze praktijkvoorbeelden.

Onderwijs

Wij motiveren en adviseren studenten in hun laatste studiejaar bij het nemen van hun eerste carrièrestappen. De arbeidsmarkt verandert vaak sneller dan de doorloopsnelheid van een studie. Daarom vinden wij het belangrijk om studenten voor te bereiden op een succesvol vervolg.

Coaching

Maar we staan ook klaar voor jongeren die worstelen met strengere toelatingseisen. Zonder coaching verlaat een deel van hen wellicht vroegtijdig de schoolbanken. Zonde. Wij helpen hen op weg naar een vervolgopleiding of leren hen te bewegen van school naar werk.

Onze diensten

Wij zetten in op de kracht van jongeren en leren hen extra vaardigheden. Onze diensten ontwikkelen we per doelgroep en we maken onze trajecten op maat. Dit zijn onze programma's:

WorkKit, een intensief groepstraject.
Loopbaanbegeleiding, een individueel traject.

Voordelen

Na ons traject zijn jongeren zelfstandiger, weten zij waar hun krachten liggen en stromen zij vaker door naar een vervolgopleiding of werk.

Lees hier welk effect WorkKit had op jongeren op het ROC Tilburg.

Training

Communicatieprofessionals ontdekken tijdens onze trainingen waar ze goed in zijn. Alles draait om communicatie en contact. Hoe maakt u écht contact en bereikt u uw doel?  Wij richten ons op de praktijk en perfectioneren dat stuk waar u goed in bent.

Voor wie?

De professionals die bij ons aanschuiven zijn goed in hun vak. Maar in een overvolle werkomgeving schiet 'goed zijn' net te kort. Met onze trainingen openen we de deur tot perfectie.

Lees het verhaal van Roos: 'Door het rollenspel leer ik mezelf beter kennen'.


Waar liggen uw leerpunten?

Presenteren

Communiceren

Gesprekstechnieken

Communicatie- en gesprekstechnieken

Omgaan met diverse werksituaties

Facebookbericht

In ver­band met de gro­te vraag naar on­ze dienst Gren­ze­loos zijn wij op zoek naar een Con­su­lent Sta­tus­hou­ders. Her­ken jij je­zelf in het ge­schets­te pro­fiel? Zie jij het als een uit­da­ging om de­ze doel­groep weer te la­ten ge­lo­ven ...

Facebookbericht

Van­daag is on­ze Ac­count Ma­na­ger spon­taan op de kof­fie ge­weest bij de ge­meen­te Smal­lin­ger­land om de dien­sten van Work­Fast on­der de aan­dacht te bren­gen.

Facebookbericht

htt­ps://twit­ter.com/Work­FastBV/sta­tus/740970938498469888

Facebookbericht

Met trots pre­sen­teert Work­Fast u "Gren­ze­loos!" Niet de gren­zen op een kaart zijn van be­lang. Niet waar je van­daan komt, of waar­in je ge­looft. Voor de doel­groep in­bur­ge­raars, vluch­te­lin­gen en mi­gran­ten heb­ben wij het pro­duct ...

Facebookbericht

Work­Fast in de me­dia. De ge­meen­te Wou­den­berg is in april het in­te­gra­tie­pro­ject Gren­ze­loos ge­start om ver­gun­ning­hou­ders te hel­pen bij het vin­den van werk. ,,De re­sul­ta­ten zijn ver­bluf­fend", ver­telt ...

Nieuwsbericht

In 2016 zijn in Le­ly­stad 196 bij­stands­ge­rech­tig­den uit­ge­stroomd naar re­gu­lier werk. Voor de doel­groep jon­ge­ren in de leef­tijd van 18-27 jaar werkt het Werk­be­drijf Le­ly­stad sa­men met Work­Fast.   De kor­te, ...

Facebookbericht

Volg jij ons al op Twit­ter? htt­ps://twit­ter.com/Work­FastBV/sta­tus/732582666181222400

Twitterbericht

Wij wen­sen ie­der­een een heel mooi, krach­tig, ge­zond en lief­de­vol #2017 toe.

Twitterbericht

Ook in 2017 zul­len wij men­sen blij­ven #coa­chen bin­nen de @Ge­meen­te_ZWL op weg naar zelf­red­zaam­heid. #work­fast­re­gu­lier #zwar­te­wa­ter­land

Facebookbericht

Ons lo­go staat heel net­jes op het wel­komst­bord bij de re­cep­tie van Re­gi­o­naal Werk­be­drijf Rijk van Nij­me­gen

Facebookbericht

Bur­ge­mees­ter Abou­ta­leb opent het Di­vo­sa con­gres te Rot­ter­dam met "de­len is het nieu­we ver­me­nig­vul­di­gen". Work­Fast is zo­wel van­daag als mor­gen aan­we­zig, Zon­der Kap­so­nes.

Facebookbericht

Ook in Nij­me­gen is on­der­zoek ge­daan naar de toe­pas­sing van de Work­Fast-me­tho­de. De re­sul­ta­ten zijn be­moe­di­gend en over­we­gend (zeer) po­si­tief. Na­tuur­lijk moet ook zo'n uit­voe­rig on­der­zoek nog eens ...

Twitterbericht

@zoe­re­na­te Wat ver­ve­lend om te le­zen. Wij zijn be­reik­baar op te­le­foon­num­mer 0348-769036 tus­sen 08.30 en 17.00 uur.

Facebookbericht

Hoe ver zou jij 's nachts lo­pen uit angst voor ge­weld?

Facebookbericht

Wet­hou­der van Le­ly­stad Jo­hn van den Heu­vel was op werk­be­zoek bij het Werk­be­drijf in Le­ly­stad en hij bracht daar­bij een kort be­zoek aan Work­Fast. Hij heeft ken­nis­ge­maakt met on­ze werk­wij­ze en bij een ge­sprek ...

Facebookbericht

Met al­le Work­Fast spe­ci­a­lis­ten en HQ-me­de­wer­kers gin­gen we on­langs op sa­fa­ri. Bij Bur­gers Zoo. Heel nut­tig voor de team­buil­ding en be­drijfs­cul­tuur...

Facebookbericht

Wij gaan on­ze Sa­les af­de­ling uit­bou­wen! Per 1 fe­bru­a­ri 2016 zoe­ken wij een Ac­count­ma­na­ger http://www.work­fast.nu/ac­count­ma­na­ger/ en een Sa­les Sup­port Me­de­wer­ker http://www.work­fast.nu/sa­les­sup­port/

Facebookbericht

Gis­ter­avond sprak Mo­ham­med over on­ze be­ge­lei­ding van sta­tus­hou­ders in het nieuws­bul­le­tin van Ra­dio M Utrecht. http://www.rt­vutrecht.nl/nieuws/1499960/

Facebookbericht

Niet de gren­zen op een kaart zijn van be­lang. Niet waar je van­daan komt, of waar­in je ge­looft. Wij mo­gen er­va­ren dat ook men­sen van heel ver, met een an­de­re ach­ter­grond en an­de­re cul­tuur in staat zijn om zich hier heel erg thuis te voe­len en mee te ...

Facebookbericht

Droom jij van een uit­da­gen­de func­tie waar­bij je veel vrij­heid en ver­ant­woor­de­lijk­heid hebt, in een hecht team sa­men­werkt en je out of the box aan re­sul­ta­ten kunt wer­ken? Hou je van een open en in­for­me­le werk­sfeer? Dan pas jij ...

Facebookbericht

Prach­ti­ge lo­ca­tie voor het Work­Fast per­so­neels­uit­je. Ge­zel­lig bij­pra­ten met col­le­ga's on­der het ge­not van een heer­lij­ke bbq en lek­ker drank­je.

Facebookbericht

Wij ver­wach­ten op kor­te ter­mijn nieu­we va­ca­tu­res. Breng men­sen in be­we­ging, zet ze te­rug in hun ei­gen kracht! Kom ken­nis­ma­ken en word zelf coach bij Work­Fast. http://www.work­fast.nu/work­fast-spe­ci­a­list-40-uur-per-week/

Nieuwsbericht

De ge­meen­te Wou­den­berg is in april het in­te­gra­tie­pro­ject Gren­ze­loos ge­start om ver­gun­ning­hou­ders te hel­pen bij het vin­den van werk. "De re­sul­ta­ten zijn ver­bluf­fend", ver­telt wet­hou­der Pie­ter de Kruif. ...

Facebookbericht

Trots op de­ze mooie re­sul­ta­ten. htt­ps://www.le­ly­stad.nl/4/staden­be­stuur/Blijf-op-de-hoog­te/Nieuws-2017/Ja­nu­a­ri/196-bij­stands­ge­rech­tig­den-in-2016-uit­ge­stroomd-naar-re­gu­lier-werk.ht­ml

Facebookbericht

Vo­ri­ge week liep Mit­chel Suij­ker­buijk, jour­na­list van De Gel­der­lan­der, een dag­deel mee met de Work­Fast-ge­sprek­ken op het Werk­plein in Nij­me­gen. Om­dat er in de ach­ter­lig­gen­de pe­ri­o­de nog­al wat on­zin in ...

Facebookbericht

Af­ge­lo­pen don­der­dag was het weer as­sess­ment dag bij ons op het hoofd­kan­toor. Een aan­tal kan­di­da­ten heb­ben wij uit­ge­breid ge­spro­ken en ge­test voor de va­ca­tu­re van Work­Fast Spe­ci­a­list. Het was een he­le ...

Facebookbericht

Wij dan­ken de ge­meen­ten Baarn, Bun­scho­ten, Soest voor de ver­len­ging van on­ze sa­men­wer­king, ten be­hoe­ve van het pro­ject Wor­kUp van Work­Fast. Wilt u meer in­for­ma­tie over de­ze dienst? Neem dan con­tact op met ons via ...

Facebookbericht

Ons weer­woord op de goed­ko­pe pu­bli­ci­tai­re draai van de FNV, van­daag in de krant

Facebookbericht

Po­si­tief re­sul­taat on­der­zoek Lin­ge­waard On­der­zoeks­bu­reau Part­ners en Pröp­per heeft in op­dracht van de Ge­meen­te Lin­ge­waard on­der­zoek ge­daan naar de werk­wij­ze van Work­Fast. Dit naar aan­lei­ding van ...

Facebookbericht

Sa­les er­va­ring én een net­werk bin­nen de over­heid? Kijk dan eens op on­ze web­si­te! Mis­schien ben jij wel on­ze nieu­we Ac­count­ma­na­ger?

Facebookbericht

On­ze sa­men­wer­king met de ge­meen­te Raal­te in het pro­ject Voor­werk is ver­lengd. Wij zijn trots, dat de ge­meen­te Raal­te sinds 2010 een sterk ver­trou­wen heeft in on­ze dienst­ver­le­ning.

Facebookbericht

De­ze week ron­den wij in de Ge­meen­te Ede, Ne­ther­lands een prach­ti­ge sa­men­wer­king af. Er is op een gran­di­o­ze ma­nier af­scheid ge­no­men van de Work­Fast-spe­ci­a­lis­ten Step­ha­nie en Il­ze. Klan­ten en ...

Twitterbericht

@gem_Le­ly­stad trots op dit mooie re­sul­taat! htt­ps://t.co/IO­qh3ge6OO

Facebookbericht

Bur­ge­mees­ter Bort Koe­le­wijn van de Ge­meen­te Kam­pen ver­scheen de­ze week aan ta­fel in de talk­show En Dan Nog Even Dit van TV Oost. Die ge­meen­te zet het po­si­tie­ve be­ge­lei­dings­pro­ject Work­Fast voort, van­we­ge de ...

Facebookbericht

htt­ps://twit­ter.com/Work­FastBV/sta­tus/823546660240375808

Facebookbericht

Bij­zon­der in­spi­re­ren­de as­sess­ment­dag ach­ter de rug, met po­ten­ti­ë­le Work­Fast-spe­ci­a­lis­ten voor on­ze dienst Gren­ze­loos.

Facebookbericht

Heb jij je al aan­ge­meld voor on­ze nieuws­brief? In de 2e edi­tie van on­ze di­gi­ta­le nieuws­brief staan we stil bij de be­ge­lei­ding van sta­tus­hou­ders. htt­ps://www.work­fast.nu/over-work­fast/nieuws­brief/ar­chief?xzi­ne_id=10

Twitterbericht

De ko­men­de maan­den zul­len wij #jon­ge­ren uit de @Ge­meen­teUtrecht be­ge­lei­den naar #bij­stands­on­af­han­ke­lijk­heid . Mooie uit­da­ging! #Work­Fast

Facebookbericht

Wie komt er wer­ken bij Work­Fast? Er staat een nieu­we #va­ca­tu­re op on­ze si­te: Me­de­wer­ker per­so­neels­plan­ning & pro­jec­ten (40 uur) - lo­ca­tie Woer­den ...

Facebookbericht

Van­daag heeft de fo­to­graaf fo­to´s ge­no­men van on­ze me­de­wer­kers t.b.v. de nieu­we web­si­te van Work­Fast. Het was een ont­zet­tend leu­ke dag en wat heb­ben we toch knap­pe men­sen in dienst!

Facebookbericht

Steeds meer Ne­der­land­se ge­meen­ten pas­sen de Work­Fast me­tho­de toe. In di­ver­se re­gi­o's heb­ben wij daar­om #va­ca­tu­res voor en­thou­si­as­te Work­Fast spe­ci­a­lis­ten. Zet men­sen in hun ei­gen kracht! Kom ...