De website workfast.nu is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Door tijdsverloop en andere redenen, kan het helaas toch voorkomen dat bepaalde informatie niet (meer) geheel juist is. Persoonlijke interviews op deze website vertegenwoordigen zo goed mogelijk de ervaring en mening van de betreffende persoon of personen. Deze interviews of de informatie daarin, zijn uitdrukkelijk geen feiten of feitelijke weergave van bepaalde situaties of omstandigheden.

Auteursrecht

Alle teksten en afbeeldingen op deze website, waaronder uitdrukkelijk doch niet uitsluitend de interviews en portretten, zijn beschermd door het auteursrecht. Geen van de werken van deze website mogen door derden worden gebruikt, tenzij daartoe uitdrukkelijk toestemming is gegeven door de maker van het betreffende werk of er gebruik gemaakt wordt van een wettelijke uitzondering. Geen van de werken van intellectuele eigendom, waarvan WorkFast rechthebbende is of waarvoor WorkFast een geldige licentie heeft, mogen zonder toestemming van WorkFast gebruikt worden.

Portretrecht en Privacy

WorkFast verzamelt enkel gegevens die door een persoon aan WorkFast actief zijn verstrekt, bijvoorbeeld wanneer een e-mail (met nadere gegevens) is verstuurd aan WorkFast. Daarnaast verzamelt WorkFast gegevens die nodig zijn voor de werking en optimalisering van deze website. Gegevens zullen nimmer aan derden worden verstrekt, zonder uitdrukkelijke toestemming, tenzij er een wettelijke verplichting bestaat om deze gegevens te verstrekken. WorkFast vertrouwt erop dat u als websitebezoeker, als gebruiker van deze website of anderszins, vertrouwelijk en eerlijk om zult gaan met de persoonsgegevens en portretten die u op deze website aantreft. Het is niet toegestaan deze portretten en gegevens te gebruiken of te verspreiden, zonder uitdrukkelijke toestemming van de persoon op wie de gegevens of het portret betrekking hebben.

Vragen

Heeft u vragen over deze disclaimer, over de website workfast.nu of meent u een inbreuk op een recht te constateren, kunt u contact opnemen met ons via office@workfast.nu