Op weg naar je droombaan

Wat wil je gaan doen als je klaar bent met je op­lei­ding? Het blijft een moei­lij­ke en be­lang­rij­ke keu­ze. Work­Fast on­der­steunt jou bij het ma­ken van de juis­te ver­volgstap.

Wie ben jij? Wat kun je? Wat wil je en waar­om wil je dat ei­gen­lijk? De­ze vra­gen klin­ken sim­pel, maar zijn oh zo be­lang­rijk bij het kie­zen van de juis­te baan. Met de loop­baan­be­ge­lei­ding van Work­Fast krijg je tij­dens de laat­ste fa­se van je op­lei­ding ad­vies en on­der­steu­ning bij het sol­li­ci­ta­tie­pro­ces.

Uit­dra­gen van kwa­li­tei­ten

Sa­men bren­gen we je ken­nis en vaar­dig­he­den in kaart. We kij­ken naar jouw ta­len­ten en am­bi­ties. Door te we­ten wie je bent en wat je kunt, zoek je ge­rich­ter naar de juis­te baan. We hel­pen je met het uit­dra­gen van de­ze kwa­li­tei­ten.

Ge­spreks­tech­nie­ken

Ver­vol­gens ver­ken­nen we de ar­beids­markt, op zoek naar mo­ge­lijk­he­den. We on­der­steu­nen en be­ge­lei­den je bij het schrij­ven van de per­fec­te brief en het op­stel­len van een cur­ri­cu­lum vi­tae. En we le­ren je spe­ci­fie­ke tech­nie­ken die je kunt toe­pas­sen in een sol­li­ci­ta­tie­ge­sprek. Na het tra­ject blij­ven we via so­ci­al me­dia en whats­app be­schik­baar.

Wil je we­ten of je hier­voor in aan­mer­king komt? Neem con­tact met ons op voor per­soon­lijk ad­vies.

Con­tact­per­soon
Vra­gen? Neem een­vou­dig con­tact op met:
Marianne Joossen - 
Sales Manager
0348 - 769036