ROC Til­burg en Work­Fast be­ge­lei­den leer­lin­gen naar de ar­beids­markt

Sinds 1 ja­nu­a­ri 2015 is de cri­te­ria van de re­ken- en taal­toets van mbo ni­veau-2 aan­ge­scherpt. Dit maakt het voor leer­lin­gen van mbo ni­veau-1 moei­lij­ker om door te stro­men. Een deel van de leer­lin­gen moet, snel­ler dan ver­wacht, stap­pen zet­ten naar de ar­beids­markt.

Uit­da­ging

Het be­ge­lei­den van jon­ge­ren naar de ar­beids­markt is een com­plex vak en voor veel scho­len nog on­be­kend ter­rein. Bij het ROC ont­stond de vraag om de­ze jon­ge­ren - die waar­schijn­lijk niet zou­den door­stro­men - klaar te sto­men voor de ar­beids­markt. Sa­men met het ROC ont­wik­kel­den we de coa­chings­me­tho­de Work­Kit.

Aan­pak

In de­ze prak­tij­kaan­pak wer­ken we con­ti­nu aan de ei­gen­waar­de van de leer­ling. Met een se­rie tools le­ren leer­lin­gen wel­ke kwa­li­tei­ten zij be­zit­ten en hoe zij de­ze op­ti­maal kun­nen in­zet­ten om zelf werk te vin­den. Work­Fast be­ge­leidt de leer­lin­gen in drie sta­dia.

1. Kick-off en groeps­ge­sprek­ken
2. In­di­vi­du­e­le be­ge­lei­ding
3. Na­zorg via so­ci­al me­dia

Kick-off

De eer­ste fa­se start met groeps­ge­sprek­ken. We pra­ten met de leer­lin­gen over hun er­va­rin­gen op de ar­beids­markt. De jon­ge­ren han­gen vaak ach­ter­over in hun stoel; hun er­va­ring met sol­li­ci­te­ren is meest­al ne­ga­tief. Ze wor­den af­ge­we­zen en heb­ben het ge­voel dat nie­mand op hen zit te wach­ten. In groeps­ge­sprek­ken le­ren de leer­lin­gen van el­kaars er­va­rin­gen en cre­ëert de coach ver­trou­wen op ba­sis van de Ame­ri­kaan­se PBS-for­mu­le (po­si­ti­ve be­ha­vi­our sup­port).

In­di­vi­du­e­le be­ge­lei­ding

Ver­vol­gens gaan we de diep­te in. De leer­lin­gen krij­gen nu zo­wel in­di­vi­du­e­le be­ge­lei­ding als coa­ching in groeps­ver­band. Ze krij­gen tools aan­ge­reikt om de ar­beids­markt van­uit hun ei­gen kwa­li­tei­ten te be­na­de­ren. In per­soon­lij­ke ge­sprek­ken le­ren de leer­lin­gen te fo­cus­sen op wat zij wil­len én kun­nen.

Na­zorg

Aan het ein­de van het school­jaar gaan we door met in­di­vi­du­e­le be­ge­lei­ding. We doen dat on­der an­de­re via Sky­pe, Fa­ceTi­me, Fa­cebook, Whats­App en Twit­ter. In de­ze laat­ste fa­se heb­ben  leer­lin­gen de mo­ge­lijk­heid om hulp te vra­gen bij het ne­men van hun vol­gen­de stap.

Re­sul­taat

Bij het ROC in Til­burg heb­ben we de pi­lot po­si­tief af­ge­rond. Ne­gen van de tien leer­lin­gen heb­ben het tra­ject Work­Kit po­si­tief door­lo­pen. Dat be­te­kent dat de in­ves­te­ring ge­me­ten kan wor­den in suc­ces. Meer dan de helft van de leer­lin­gen wer­ken nu zo­wel part­ti­me als full­ti­me. De ove­ri­ge leer­lin­gen zijn als­nog door­ge­stroomd naar mbo ni­veau-2.

Suzanne Abdoelhak
Consulent WorkKit
'Mijn passie ligt bij de jongeren'