Maak jongeren klaar voor de arbeidsmarkt

Hoe zorg je er­voor dat leer­lin­gen in hun laat­ste jaar door­stro­men naar een ho­ger ni­veau of naar de ar­beids­markt? Met Work­Kit be­ge­lei­den wij jon­ge­ren naar werk of naar een vol­gen­de op­lei­ding.

Veel leer­lin­gen heb­ben tij­dens hun op­lei­ding nog geen ken­nis van de ar­beids­markt en zijn daar ook niet mee be­zig. Toch is het nood­zaak dat zij zich in hun laat­ste jaar voor­be­rei­den op be­taald werk of hun am­bi­ties waar­ma­ken voor een ver­volg­op­lei­ding.

Coa­ching

Work­Kit brengt de kwa­li­tei­ten van jon­ge­ren en hun be­hoef­ten in kaart. In een in­ten­sief tra­ject le­ren ze sol­li­ci­te­ren en een goed cur­ri­cu­lum vi­tae op­stel­len. En ze krij­gen in­zicht in hun krach­ten. Tij­dens Work­Kit be­sef­fen leer­lin­gen wat zij kun­nen en hoe zij dit over­bren­gen op an­de­ren. Ze le­ren ei­gen ver­ant­woor­de­lijk­heid te ne­men en kan­sen te pak­ken. Ook na het tra­ject blij­ven we via so­ci­al me­dia en whats­app be­schik­baar voor tips, tools en tricks.

Suc­ces­vol

Work­Kit zorgt er­voor dat leer­lin­gen eer­der dan ver­wacht wor­den klaar­ge­stoomd voor de ar­beids­markt of als­nog door­stro­men naar mbo ni­veau-2. On­der Work­Kit heb­ben 90% van de leer­lin­gen het tra­ject po­si­tief door­lo­pen. Meer dan de helft heeft nu re­gu­lier werk. De ove­ri­gen zijn door­ge­stroomd naar mbo ni­veau-2.

Con­tact­per­soon
Vra­gen? Neem een­vou­dig con­tact op met:
Marianne Joossen - 
Sales Manager
0348 - 769036