Da­vid Schol­tens

Al­ge­meen Di­rec­teur

'Ie­der­een be­zit een kracht om zich­zelf voor­uit te be­we­gen'

'Ooit be­gon ik al­leen en was ik werk­zaam in het So­ci­aal Do­mein. Ik werk­te met men­sen uit de bij­stand. Tij­dens de­ze mooie er­va­rin­gen werd ik steeds be­wus­ter van ge­loof dat elk mens een kracht be­zat om zich­zelf voor­uit te be­we­gen. Om zelf aan het werk te gaan.

Te­gen de wind in

Een kracht die zij, met wat ex­tra aan­moe­di­ging, ont­plooi­en waar­door zij zelf een baan vin­den. Al­leen werd dit ge­loof toen nog niet ge­deeld. Te­gen de wind in en zo kop­pig als ik ben, be­sloot ik om dit be­wust­zijn om te zet­ten in een werk­wij­ze, de Work­Fast-me­tho­de.

Kort na het be­gin van Work­Fast kwa­men er steeds meer men­sen op mijn pad die ook ge­loof­den in de mo­ge­lijk­he­den die men­sen be­zit­ten. En net als ik de pas­sie had­den om men­sen de­ze mo­ge­lijk­he­den te la­ten be­nut­ten. We gin­gen groei­en. Maar veel be­lang­rij­ker nog dan de groei, wij in­spi­reer­den el­kaar om on­ze werk­wij­ze te blij­ven per­fec­ti­o­ne­ren en uit­voer­baar te ma­ken voor een bre­de­re groep men­sen.

Op­ti­maal par­ti­ci­pe­ren

Als ik nu naar ons be­drijf kijk, zie ik een prach­tig team van di­ver­se pro­fes­si­o­nals. In ze­ven pro­vin­ci­ën be­ge­lei­den en coa­chen zij da­ge­lijks men­sen zo­dat zij (weer) op­ti­maal kun­nen par­ti­ci­pe­ren bin­nen on­ze sa­men­le­ving.

Dat ik elk dag weer mag sa­men­wer­ken met mijn col­le­ga's, ver­rijkt mij als mens en maakt mij be­voor­recht. Van­uit de­ze be­voor­rech­te si­tu­a­tie laat ik het niet na om on­ze ken­nis in te blij­ven zet­ten voor ie­der­een die kan en wil wer­ken, maar een stuk­je be­ge­lei­ding en coa­ching hier­bij no­dig heeft. 
Ik ben Da­vid Schol­tens, de trot­se ei­ge­naar van Work­Fast.'