Mo­ham­med Al Te­mi­mi

Con­su­lent Sta­tus­hou­ders

'Ik be­denk graag op­los­sin­gen'

'Ik heb een pas­sie voor het zoe­ken naar op­los­sin­gen. Dit komt goed naar vo­ren in mijn rol als con­su­lent sta­tus­hou­ders voor het pro­ject Gren­ze­loos.

In dit pro­ject ver­snel ik het in­te­gra­tie­pro­ces van vluch­te­lin­gen. In die zoek­tocht naar duur­za­me zelf­red­zaam­heid ver­bind ik com­pe­ten­ties, die men­sen in het ver­le­den (vaak el­ders) heb­ben ver­wor­den, met hun toe­komst in Ne­der­land.

Ik heb ken­nis van de po­li­tie­ke en in­ter­re­li­gi­eu­ze ge­voe­lig­he­den. Met be­hulp van mijn in­ter­cul­tu­re­le com­mu­ni­ca­tie­tech­nie­ken weet ik ie­de­re keer weer be­trok­ken par­tij­en in dit pro­ces mee te ne­men. Al­tijd met be­houd van de ei­gen­waar­de van men­sen.'