Breg­je Hoog­ber­gen

Ope­ra­ti­o­neel Di­rec­teur

'We kun­nen de rich­ting van de wind niet ver­an­de­ren, wél de stand van de zei­len'

'Wij zet­ten men­sen in be­we­ging. Als er geen be­we­ging is, is er geen ver­an­de­ring en geen groei. Wij vin­den het be­lang­rijk dat men­sen zich door ons ge­zien en ge­hoord voe­len en dat er aan­dacht is voor hun per­soon­lij­ke ver­haal. Dit be­rei­ken wij door een­ie­der de ruim­te te ge­ven en hier­in te re­flec­te­ren. Dit al­les van­uit res­pect en ver­trou­wen waar­bij wij stre­ven naar ie­ders on­af­han­ke­lijk­heid.

Groei­en

Sinds ju­li 2009 werk ik bij Work­Fast, het be­drijf stond toen in de kin­der­schoe­nen. Ik be­kleed­de di­ver­se func­ties; van Work­Fast Con­su­lent tot HR-ad­vi­seur tot lei­ding­ge­ven­de. Vol en­thou­si­as­me bouw­de ik mee aan de groei en de ont­wik­ke­ling van Work­Fast.

In de rol van Work­Fast Con­su­lent heb ik mo­gen er­va­ren dat ie­der mens zijn per­soon­lij­ke mo­ti­va­tie heeft om te par­ti­ci­pe­ren in de maat­schap­pij. Ik merk­te hoe in­spi­re­rend het is als men­sen het voor hen maxi­maal haal­ba­re uit hun pro­fes­si­o­ne­le en per­soon­lij­ke po­ten­ti­eel wis­ten te ha­len.  

Sinds 2014 ben ik Ope­ra­ti­o­neel Di­rec­teur. In de­ze rol ben ik ver­ant­woor­de­lijk voor de ope­ra­ti­o­ne­le pro­ces­sen en ma­na­ge­ment­ta­ken. Voor mij be­te­kent lei­ding ge­ven, dat ik oog heb voor men­sen en pro­ces­sen. Ver­bin­den staat hier­bij voor mij cen­traal.'