Ma­ri­an­ne Joos­sen

Re­gio Ma­na­ger

'Men­sen in hun kracht zet­ten geeft mij vol­doe­ning'

Als re­gio­ma­na­ger ben ik ver­ant­woor­de­lijk voor de re­sul­ta­ten in de re­gio. Hier­bij stuur ik zo­wel me­de­wer­kers als pro­jec­ten aan. Daar­naast zorg ik voor de pro­fi­le­ring en po­si­ti­o­ne­ring van Work­Fast in de re­gio en on­der­houd ik het stra­te­gi­sche net­werk.

Als lei­ding­ge­ven­de fa­ci­li­teer, in­spi­reer, coach en be­ge­leid ik re­sul­taat­ver­ant­woor­de­lij­ke pro­fes­si­o­nals. Als re­gio­ma­na­ger geef ik in­vul­ling aan het wer­ken in uit­een­lo­pen­de lo­ka­le om­stan­dig­he­den. Hier­mee cre­ëer ik de juis­te rand­voor­waar­den voor mijn team zo­dat zij in staat zijn hun re­sul­ta­ten te be­ha­len.