Nat­ha­lie Re­vis-Schol­tens

Fi­nan­ci­eel Ma­na­ger

'Ik ben enorm trots op mijn col­le­ga's'

'In 2008 mocht ik als 'ma­nus­je-van-al­les' de ad­mi­ni­stra­tie op­zet­ten van Work­Fast. We wa­ren toen nog met z'n twee­tjes en kon­den ons niet voor­stel­len dat we zo snel zou­den uit­groei­en tot het prach­ti­ge be­drijf dat we van­daag de dag zijn!

Pi­o­nie­ren

In het be­gin deed ik al­les: Of­fi­ce, HR, de­bi­teu­ren­ad­mi­ni­stra­tie, fi­nan­ci­ë­le ad­mi­ni­stra­tie, het se­cre­ta­ri­aat. Voor­na­me­lijk werk dat ach­ter de scher­men plaats­vindt, maar toch was het pi­o­nie­ren. Te­gen­woor­dig re­ken ik op een pracht­team dat de ma­chi­ne ach­ter de scher­men soe­pel draai­en­de houdt. Hier­door kan ik me toe­leg­gen op de fi­nan­ci­ë­le kant van Work­Fast.

Ik ben enorm trots op on­ze col­le­ga's: dat geldt zo­wel voor on­ze Work­Fast Con­su­len­ten, die zich ie­de­re dag weer vol over­ga­ve en pas­sie in­zet­ten voor an­de­ren, als voor de back-of­fi­ce die on­ze mis­sie met veel be­vlo­gen­heid mo­ge­lijk maakt. El­ke keer als ik ons kan­toor bin­nen­loop, en om­ringd ben met mijn bij­zon­de­re col­le­ga's, denk ik: 'Wow, wat een team!'