Pau­li­ne de Vree­ze

Re­crui­ter

'Ons ver­haal en on­ze werk­cul­tuur ma­ken het ver­schil'

'Na een car­ri­è­re in de uit­zend­bran­che, be­gon ik in 2013 als Work­Fast Con­su­lent. Als ma­na­ger bij een uit­zend­bu­reau bouw­de ik krach­ti­ge teams. Ik liet de juis­te men­sen op de juis­te po­si­ties flo­re­ren. Nu bij Work­Fast, deel ik de­ze ken­nis met mijn klan­ten.

Ver­bin­den

Sinds 2016 werk ik als re­crui­ter. Ik heb het ge­voel dat mijn ken­nis en er­va­ring nu echt sa­men­ko­men. In mijn rol als re­crui­ter zoek ik de 'top­speld' in de hooi­berg. Ik be­leef on­ge­loof­lijk veel ple­zier aan het en­thou­si­as­me­ren van men­sen en hen te ver­bin­den aan on­ze or­ga­ni­sa­tie.

Wat mij po­si­tief ver­ras­te is dat niet on­ze ar­beids­voor­waar­den het ver­schil ma­ken, maar on­ze cul­tuur. Ons ver­haal, on­ze kracht en voor­al on­ze be­trok­ken­heid zijn door­slag­ge­vend voor kan­di­da­ten. Het maakt dat ze JA zeg­gen te­gen Work­Fast. Wie weet ont­moe­ten wij el­kaar in de toe­komst?'