Ri­an van Hol­land

Se­ni­or Trai­ner/Co­ör­di­na­tor The Work­Shop

'Tij­dens de trai­nin­gen doen we een ap­pèl op jouw com­mon sen­se'

'Je kunt de vrouw uit het the­a­ter ha­len, maar krijg je het the­a­ter uit de vrouw? Na een waar­de­vol­le car­ri­è­re bin­nen de the­a­ter­bran­che als dan­se­res, do­cent en re­gis­seur, maak­te ik in 2011 een 360 gra­den om­me­zwaai naar Work­Fast.

Hier kreeg ik ruim­te voor mijn coa­chings­am­bi­ties, maar zou ik kun­nen ge­dij­en in een amb­te­lij­ke we­reld, na ja­ren te heb­ben ver­keerd in een toch wel re­bel­se set­ting? Het is nu 2016, I rest my ca­se.

Ik be­gon met coa­chen. Met veel ple­zier coach­te ik men­sen in hun weg naar zelf­red­zaam­heid. Maar toen de vraag kwam of ik als trai­ner een stem­pel wil­de druk­ken op de trai­nin­gen van The Work­shop, was de keu­ze snel ge­maakt. Nu be­denk en ont­wik­kel ik als trai­ner en co­ör­di­na­tor de trai­nin­gen en sta ik als trai­nings­ac­teur op de vloer.

Tij­dens de trai­nin­gen bie­den wij een spel- en speel­vlak, een po­di­um waar­op je kunt uit­pro­be­ren en er­va­ren. We doen met de trai­nin­gen ap­pèl op jouw au­then­ti­ci­teit en ei­gen­wijs­heid, jouw com­mon sen­se. On­ze tool­box is ge­vuld met be­proef­de the­a­ter­mid­de­len. Voìla, daar is het ant­woord op de ope­nings­vraag. Ik ont­moet je graag in één van on­ze trai­nin­gen.'