'Door het rol­len­spel leer ik me­zelf be­ter ken­nen'

Roos Aal­de­ring nam op 14 april 2016 deel aan het As­sess­ment van Work­Fast. Het 'leer­za­me pro­ces' helpt haar een be­te­re werk­ne­mer te wor­den.

Als On­der­wijs Co­ör­di­na­tor & Woon­be­ge­lei­der heeft Roos Aal­de­ring veel te ma­ken met het voe­ren van ge­sprek­ken. Tij­dens de rol­len­spe­len in het As­sess­ment ont­dekt ze een nieu­we kant van haar werk­veld.

'Ik merk­te hoe het is om door te vra­gen, men­taal in de war te ra­ken, emo­ties te voe­len en door te pak­ken. Bij de eer­ste rol­len­spe­len nam mijn on­ze­ker­heid soms de over­hand. Maar het stel­len van vra­gen is nooit ver­keerd, dus pro­beer­de ik de­ze si­tu­a­tie te door­bre­ken.'

Spie­ge­len

Tij­dens het spe­len van ver­schil­len­de rol­len, leert ze hoe het werk­veld er­uit kan zien. 'Ik leer­de hoe ik kan han­de­len in ver­schil­len­de si­tu­a­ties en wat, bij­voor­beeld, spie­ge­len te­weeg brengt in een ge­sprek. Het leuk­ste van rol­len­spe­len is dat ik me­zelf be­ter heb le­ren ken­nen.'

In de ge­sprek­ken pro­beert Roos de vraag ach­ter de vraag te ach­ter­ha­len en zich­zelf te­ge­lij­ker­tijd te cor­ri­ge­ren in be­paal­de si­tu­a­ties. 'Dit maak­te het voor bei­de per­so­nen om ta­fel een leuk én leer­zaam pro­ces.'