Ervaar rollenspelen als nooit tevoren

De As­sess­ments van Work­Fast zijn een be­le­ving. In de­ze mi­ni­trai­ning leert u om­gaan met di­ver­se werk­si­tu­a­ties, zo­als weer­stands­ge­sprek­ken, slecht­nieuws­ge­sprek­ken of mo­ti­ve­ren­de ge­spreks­voe­ring.

Staat u op het punt om per­so­neel aan te ne­men? Of wilt u sa­men met een groep me­de­wer­kers werk­si­tu­a­ties oe­fe­nen? Toets uw (nieu­we) me­de­wer­kers op hun be­kwaam­heid, maar dan an­ders dan u ge­wend bent.

Rol­len­spel

Met de As­sess­ments van Work­Fast slaan we de psy­cho­lo­gi­sche en in­tel­li­gen­tie­tes­ten over. We gaan ge­lijk over naar de rol­len­spe­len. Hier leert u hoe uw me­de­wer­kers han­de­len in ver­schil­len­de werk­si­tu­a­ties.

Hoe wer­ken de As­sess­ments?

Sa­men met een trai­ner en ac­teur spe­len deel­ne­mers een ca­su­ïs­tiek na. Tij­dens de rol­len­spe­len stuurt de ac­teur het as­sess­ment of oe­fen­ge­sprek zo aan dat de ge­spreks­voe­ring ver­be­tert op het ge­bied van voe­len, den­ken en kracht. Zo le­ren deel­ne­mers op al­le ni­veaus van ge­spreks­voe­ring wat er goed gaat en wat nog bij­ge­stuurd kan wor­den.

Op maat

Een As­sess­ment wordt op maat ge­maakt voor uw or­ga­ni­sa­tie. U be­paalt de vraag, de ca­su­ïs­tiek en de duur van de­ze mi­ni­trai­ning. Wilt u meer in­for­ma­tie ont­van­gen? Mail of bel ons. We ver­tel­len u graag meer over on­ze unie­ke aan­pak.

Al­leen een trai­nings­ac­teur no­dig? 

On­ze trai­nings­ac­teurs hel­pen u graag. Bij­voor­beeld tij­dens as­sess­ments, ge­spreks­voe­rin­gen en agres­sie­trai­nin­gen. Vraag naar de mo­ge­lijk­he­den.

Con­tact­per­soon
Vra­gen? Neem een­vou­dig con­tact op met:
Marianne Joossen - 
Sales Manager
0348 - 769036