Gesprekstechnieken in de praktijk

In de­ze in­ten­sie­ve, in­di­vi­du­e­le trai­ning loopt een trai­ner mee tij­dens uw klant­ge­sprek­ken. Zo op­ti­ma­li­seert u uw com­mu­ni­ca­tie- en ge­spreks­tech­nie­ken in de prak­tijk.

Uw ni­veau van ge­spreks­tech­nie­ken is hoog, toch wilt u graag we­ten wat u nog kunt ver­be­te­ren. De trai­ners van Coa­ching on the Job ge­ven tij­dens uw werk feed­back op uw ma­nier van com­mu­ni­ce­ren.

Hoe werkt Coa­ching on the Job?

Af­han­ke­lijk van de vraag loopt een trai­ner stap voor stap mee tij­dens uw klant­ge­sprek­ken. Bij el­ke stap ont­vangt u re­flec­tie, be­ge­lei­ding en stu­ring. Dit ge­beurt mon­de­ling, zo­dat u het ge­lijk kunt toe­pas­sen, en schrif­te­lijk.

Coa­ching on the Job is een ver­volg­trai­ning op de QuickS­can en de groeps­trai­ning Con­Tact, maar u kunt zich ook al­leen voor de­ze trai­ning in­schrij­ven.

Con­tact­per­soon
Vra­gen? Neem een­vou­dig con­tact op met:
Marianne Joossen - 
Sales Manager
0348 - 769036