Een training gesprekstechnieken

U bent het be­lang­rijk­ste in­stru­ment tij­dens een ge­sprek. In de­ze in­ten­sie­ve groeps­trai­ning ont­wik­kelt en ver­diept u uw ge­spreks­tech­nie­ken, zo­dat u ef­fi­ci­ën­ter leert spre­ken, luis­te­ren, door­vra­gen én ana­ly­se­ren.

Wij be­grij­pen dat com­mu­ni­ce­ren en con­tact ma­ken met men­sen ont­zet­tend be­lang­rijk is. Ze­ker als u da­ge­lijks met men­sen werkt. In de trai­ning Con­t­Tact werkt u ac­tief aan klant­ge­sprek­ken en brengt u ver­die­ping aan in ge­spreks­tech­nie­ken.

Hoe werkt Con­Tact?

Tij­dens de trai­ning oe­fent u met een trai­nings­ac­teur ca­su­ïs­tiek die past bij uw prak­tijk. We be­ste­den aan­dacht aan de in­houd van een ge­sprek en let­ten ex­tra op non-ver­ba­le com­mu­ni­ca­tie. U wordt be­wust van uzelf en wat u uit­straalt als u met ie­mand in ge­sprek bent.

Ge­sprek voe­ren

On­ze er­va­ren trai­ners no­di­gen u uit om tij­de­lijk uit uw pro­fes­si­o­ne­le com­fort­zo­ne te stap­pen. Laat al­le ge­spreks­mo­del­len en re­stric­ties los en pro­beer het ge­sprek te voe­ren van­uit uzelf. Wij bie­den een po­di­um waar­op u ri­si­co's mag ne­men. Vraag al­les wat u wilt. Laat stil­tes val­len. Geef feed­back zon­der om­haal en vraag vol­doen­de door. Het is span­nend, maar het geeft u waar­de­vol­le in­zich­ten.

De groeps­trai­ning be­staat uit 6 tot 10 deel­ne­mers. Hoe­wel de trai­ning in groeps­ver­band is, krijgt ie­de­re deel­ne­mer ca­su­ïs­tiek op maat. De trai­ning is ook één-op-één mo­ge­lijk; een dag waar­op al­le aan­dacht en mo­ge­lijk­he­den tot oe­fe­nen en ver­die­pen om u draait.

Wilt u uw ge­spreks­tech­nie­ken ver­fij­nen? Schrijf u al­leen of sa­men met uw team in voor de trai­ning Con­Tact.

Con­tact­per­soon
Vra­gen? Neem een­vou­dig con­tact op met:
Marianne Joossen - 
Sales Manager
0348 - 769036