Pak uw publiek in

In de trai­ning Pre­sen­te­ren over het voet­licht leert u con­tact te ma­ken met uzelf, uw ver­haal en uw pu­bliek. We ma­ken u be­wust van uw ei­gen­heid én uw li­chaams­taal.

Pre­sen­te­ren, daar­van ga ik hy­per­ven­ti­le­ren. Komt dit be­kend voor? Veel men­sen vin­den pre­sen­te­ren span­nend, ter­wijl dat he­le­maal niet no­dig is.

Ver­ha­lend ver­tel­len

Wan­neer u in com­for­ta­bel ge­zel­schap bent, voert u soms het hoog­ste woord. U ver­telt een ver­haal, haalt voor­beel­den aan en legt ge­pas­si­o­neerd uw stand­pun­ten uit. Ie­der­een hangt aan uw lip­pen. Her­ken­baar? Waar­om is het dan toch zo an­ders om dit­zelf­de te doen als u op een po­di­um staat?

Hoe werkt Pre­sen­te­ren over het voet­licht?

Tij­dens de­ze trai­ning leert u dat pre­sen­te­ren veel meer is dan ken­nis uit het hoofd le­ren en dat ver­baal over­bren­gen op pu­bliek. U leert zelf­be­wust en zelf­ver­ze­kerd uw ver­haal op een boei­en­de ma­nier te ver­tel­len. U wordt zich be­wust van uw li­chaams­taal en leert de­ze ef­fi­ci­ënt in te zet­ten tij­dens pre­sen­ta­ties.

Pre­sen­te­ren met ple­zier

We gaan die­per in op uw per­soon­lij­ke pitch en oe­fe­nen pre­sen­te­ren voor een groep men­sen.
U krijgt feed­back, tips en tech­nie­ken om in het ver­volg in­ter­ac­tief en met ple­zier te pre­sen­te­ren.

Con­tact­per­soon
Vra­gen? Neem een­vou­dig con­tact op met:
Marianne Joossen - 
Sales Manager
0348 - 769036