Ontplooi talent van medewerkers

Hoe com­mu­ni­ceert uw team met klan­ten of cli­ën­ten? Met de QuickS­can brengt u het ver­mo­gen van uw me­de­wer­kers in kaart en leert u meer over hun po­ten­tie, mo­ti­va­tie en ont­wik­ke­lings­mo­ge­lijk­he­den.

Om­schrij­ving

Met on­ze QuickS­can krijgt u als werk­ge­ver of lei­ding­ge­ven­de een ge­de­tail­leerd in­zicht in hoe uw me­de­wer­ker pres­teert en waar zijn ta­len­ten lig­gen. Als me­de­wer­ker krijgt u tips en tricks waar je mee ver­der kunt.

Hoe werkt QuickS­can?

Op de werk­vloer ob­ser­ve­ren on­ze trai­ners de me­de­wer­kers en ana­ly­se­ren zij hoe me­de­wer­kers com­mu­ni­ce­ren. Daar­na volgt een ver­die­pend in­ter­view waar­in de trai­ner één-op-één met me­de­wer­kers praat over hun krach­ten en ont­wik­kel­pun­ten. Aan het eind van het pro­ces ont­vangt u een rap­por­ta­ge met daar­in ge­de­tail­leerd om­schre­ven hoe me­de­wer­kers com­mu­ni­ce­ren, wat hun mo­ti­va­tie is en hoe u dit kunt ont­plooi­en.

Voor al­le bran­ches en ni­veaus

De QuickS­can is in di­ver­se bran­ches en op ver­schil­len­de ni­veaus toe­pas­baar. We hel­pen be­drij­ven die re­or­ga­ni­se­ren, we in­ven­ta­ri­se­ren de ken­nis bij nieu­we me­de­wer­kers en we op­ti­ma­li­se­ren het ver­mo­gen van een suc­ces­vol team.

Con­tact­per­soon
Vra­gen? Neem een­vou­dig con­tact op met:
Marianne Joossen - 
Sales Manager
0348 - 769036